Bijsluiter

BIJSLUITER

MELATONINE 1 mg, 3 mg en 5 mg tablet

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er
staat belangrijke informatie in voor u.
– Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
– Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
– Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde
klachten als u.
– Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u
een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

Bekijk deze link voor meer officiële informatie.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
De behandeling van (in)slaapproblemen bij:
– kinderen die bepaalde psychische aandoeningen hebben (hyperactiviteit) of
bepaalde geneesmiddelen gebruiken, bijvoorbeeld methylfenidaat.
– mensen met een verstoord dag- en nachtritme, bijvoorbeeld door blindheid, door
reizen (jetlag) of door het werken in ploegendienst.
– oudere mensen.
– het afbouwen van slaapmiddelen.
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
– Als u allergisch of overgevoelig bent voor Melatonine of voor één van de andere
stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?
– Als u lever- of nierproblemen heeft.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast MELATONINE 1 mg, 3 mg of 5 mg tabletten nog andere
geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:
– slaap- en kalmeringsmiddelen.
– oestrogenen (anticonceptie of hormoonvervangende therapie), methoxaleen
(geneesmiddel tegen psoriasis), cimetidine (geneesmiddel tegen maagzuur) en
fluvoxamine (geneesmiddel tegen depressie). Deze geneesmiddelen kunnen de
effecten van Melatonine versterken.
Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol kan de werking van Melatonine verminderen. Drink daarom geen alcohol als
u Melatonine gebruikt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines.
Melatonine tabletten hebben geen invloed op de rijvaardigheid of op het bedienen
van machines.
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Kinderen tot 40kg: 1-3 mg per dag.
Kinderen zwaarder dan 40 kg en Volwassenen: 2-5 mg per dag.
Wijze van innemen:
De dagelijkse dosis dient 1 tot 2 uur voor het slapen gaan ingenomen te worden of
op het tijdstip dat de arts u heeft verteld.
De dosis kan bij te weinig effect na 1 tot 2 weken verhoogd worden door uw arts.
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?
Als u te veel Melatonine tabletten heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?
Indien u vergeten bent dit geneesmiddel te gebruiken en u komt daar voor het
slapengaan nog achter dan kunt u de Melatonine nog innemen. Sla in andere
gevallen de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.
U kunt, voor zover bekend, zonder problemen in één keer stoppen met dit
geneesmiddel.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
– hoofdpijn en migraine
– duizeligheid, slaperigheid
– rugpijn, gewrichtspijn
– rusteloosheid, prikkelbaarheid, nervositeit, agressie
– slapeloosheid, abnormale dromen, angst
– maag-darmklachten, zoals buikpijn en verstopping
– droge mond, overmatig zweten ‘s nachts
– verhoogde traanproductie, wazig zien
– allergische reactie, zoals jeuk en huiduitslag
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de verpakking.
Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze
niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die
u niet meer gebruikt.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

– De werkzame stof in dit geneesmiddel is Melatonine.
– De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn microkristallijne cellulose, lactose
monohydraat, magnesiumstearaat, natriumzetmeelglycolaat en talk.

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

MELATONINE 1 mg tabletten zijn witte tot nagenoeg witte ronde tabletten en 6 mm
in doorsnee. Ze hebben aan één kant een breukstreep en aan de andere kant de
inscriptie ‘melatonine 1’.
MELATONINE 3 mg tabletten zijn witte tot nagenoeg witte, ronde tabletten en 6 mm
in doorsnee. Ze hebben aan één kant een breukstreep en aan de andere kant de
inscriptie ‘melatonine 3’.
MELATONINE 5 mg tabletten zijn witte tot nagenoeg witte, ronde tabletten en 6 mm
in doorsnee. Ze hebben aan één kant een breukstreep en aan de andere kant de
inscriptie ‘melatonine 5’.
De tabletten zijn verpakt per 30 stuks in een tablettencontainer.
Fabrikant:
GMP Apotheek De Magistrale Bereider
A. van Leeuwenhoekstraat 16
3261 LT Oud-Beijerland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw
apotheek.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2012.